Dier en Recht

28 juli 2017. Dier & Recht.
Er is vonnis gewezen in onze rechtszaak tegen twee fokkers van Golden Retrievers. Ons verwijt was dat de fokkers onvoldoende maatregelen hebben genomen om Ichthyosis (een huidaandoening), PRA (een ernstige oogaandoening) en HD (heupdysplasie) te voorkomen. Het probleem in dit soort rechtszaken is dat rechters logischerwijs een achterstand in kennis hebben op het gebied van genetica en diergeneeskunde. Aan ons de taak die achterstand in te halen, maar dat bleek in deze zaak helaas lastig.
De advocaat van de fokkers stelde dat Dier&Recht niet ontvankelijk verklaard moest worden, m.a.w. Dier&Recht mocht het volgens de fokkers niet opnemen voor de Golden Retrievers. Dit verweer werd verworpen, en dat is belangrijk, want het betekent dat dierenbeschermingsorganisaties ook in de toekomst rechtsvorderingen in kunnen stellen. Dus bij een rechtbank kan een dierenbeschermingsorganisatie het opnemen voor de belangen van dieren. Ook het verweer dat alleen de NVWA en de LID bevoegd zijn, werd door de rechter verworpen.
 
Volgens Dier & Recht is het fokreglement van de rashondenvereniging er mede de oorzaak van dat fokkers zich niet aan de wet houden en zich onvoldoende inspannen om erfelijke aandoeningen te voorkomen. In het geval van de Golden Retriever is het fokreglement volgens Dier & Recht zelfs in strijd met de FCI normen. Dier & Recht en de fokkers verschilden in deze procedure onder meer van mening of het wettelijk toegestaan is om te fokken met ouderdieren die beide drager van een erfelijke aandoening zijn. Volgens Dier & Recht is dat niet het geval, omdat je met twee ouderdieren die drager zijn, een hogere kans hebt op nakomelingen die lijder zijn aan die aandoening. Het fokreglement is volgens Dier & Recht niet leidend hierin. Verder heeft Dier & Recht bepleit dat outcross in vrijwel alle gevallen een ras af kan helpen van inteelt en daaraan gekoppelde erfelijke aandoeningen. De rechter heeft evenwel gemeend dat Die r& Recht haar standpunten onvoldoende heeft onderbouwd en heeft Dier & Recht derhalve in het ongelijk gesteld. Rechters kiezen vooralsnog voor de zekere weg: 'als iedereen het doet, zal het wel goed zijn', want dan is het maatschappelijk niet onbetamelijk.
Dier & Recht laat het er niet bij zitten. We gaan evenwel in deze zaak niet in hoger beroep. En we willen iedereen bedanken die ons in deze zaak gesteund heeft. We moeten onze (rechts)zaken nog zorgvuldiger kiezen en genoegen nemen met kleine stappen vooruit. Het ligt nu vooral op de weg van de NVWA om de open normen van artikel 3.4 Besluit houders van dieren in te vullen. Via het civiele recht lukt dit tot op heden niet of nauwelijks.
 
2 juni 2017.
Een fokster, handelend onder de naam Karasi Boerboels, is veroordeeld tot een schadevergoeding van bijna € 19.000. Te betalen aan drie eigenaren die bij Karasi honden hadden gekocht met erfelijke aandoeningen.
Vier jonge honden geŽuthanaseerd
De fokster verkocht aan vier verschillende eigenaren vijf Boerboels. Daarvan zijn er vier nauwelijks twee jaar geworden. Zij zijn door een dierenarts geŽuthanaseerd vanwege ondraaglijk lijden. De vijfde leeft nog, maar is er slecht aan toe. Gezamenlijk bleken deze honden in hun korte leven te lijden aan 15 erfelijke aandoeningen.
 
Rechtszaak
Drie eigenaren zijn met hulp van Dier&Recht een rechtszaak begonnen tegen Karasi Boerboels en met succes! De fokster moet zowel de aankoopsom van de honden als medische en overige kosten aan de gedupeerden vergoeden. Dit is een historisch hoge schadevergoeding. Hiermee wordt natuurlijk het leed van de dieren niet weggenomen. Helaas kan de civiele rechter ook geen fokverbod uitvaardigen. Dat moet de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit doen, die belast is met het toezicht op dierenwelzijn.
NVWA
Pas na lang aandringen is de NVWA langs geweest bij de fokster. Deze concludeerde, ondanks de heupdysplasie met artrose van de heupen, hartruis ten gevolge van een aangeboren hartaandoening, patella luxatie van de knieŽn, elleboogdysplasie, epilepsie, knikstaart en navelbreuk, dat de fokster niet veel te verwijten viel. Des te merkwaardiger omdat de NVWA zelf stelt dat de kans op ernstige pootproblemen bij dit ras tegen de 50% is. De fokster kon na dit rapport gewoon verder fokken.
 
Handhaving
Het is essentieel dat de NVWA duidelijke normen opstelt en de wet op het fokken van gezelschapsdieren handhaaft. Binnenkort is er weer een overleg gepland met de NVWA. Misschien dat er dan eindelijke een einde gemaakt kan worden om deze zaak te bespreken. Ondertussen blijven er zieke honden geboren worden.